پرسشنامه وفاداری واعتماد به برند (انگوک فن و قنتوس (۲۰۱۳))

پرسشنامه وفاداری واعتماد به برند (انگوک فن و قنتوس  (۲۰۱۳))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد انگوک فن و قنتوس  (۲۰۱۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی بود و به روش ترجمه معکوس به زبان فارسی ترجمه شد و مجدداً توسط شخص دیگری به زبان انگلیسی برگردانده شد. سپس با مشورت اساتید متخصص بازاریابی و استاد راهنما مورد تائید می‎‎باشد. در ضمن این پرسشنامه شامل ۱۳ سوال استاندارد بسته است و در هر بخش برای اندازه گیری یکی از ویژگی های(متغیر تحقیق) استفاده شده است. به منظور سنجش وفاداری به برند ۵ پرسش، سنجش اعتماد به برند ۸ پرسش مطرح شده است.

جدول۳-۱) تعداد سوالات متغیر های پرسشنامه

متغیر شماره سوالات تعداد سوال
وفاداری به برند ۵-۱ ۵
اعتماد به برند ۱۳-۶ ۸

سوالات به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع شد. پرسشنامه میان ۳۱۰ نفر از مشتریان برند های نساجی توزیع شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × پنج =

0