پرسشنامه همدلی اساسی(جولیف و فارینگتون، ۲۰۰۶)

پرسشنامه همدلی اساسی(جولیف و فارینگتون، ۲۰۱۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون[۱] (۲۰۱۸) ساخته شده است. ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس توسط آلیبر و همکاران (۲۰۱۸) در بین دانش‌آموزان ایتالیایی نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارای ۲۰سوال (جولیف و فارینگتون، ۲۰۱۸) و۲ خرده‌مقیاس است. خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی که از ۱۱ سوال (۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸) تشکیل شده است و خرده‌مقیاس شناختی که از ۹ سوال (۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۹، ۲۰) تشکیل شده است. این پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقیاس لیکرت ۵ گزینه‌ای است

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 2 =

0