پرسشنامه نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي( حسن پور جواد خواه ۱۳۹۲ )

پرسشنامه نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي درجهت توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه كشاورزي( حسن پور جواد خواه۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده گردیده است. ) حسن پور جواد خواه( ۱۳۹۲   .این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال (گویه) است که در دوسطح میزان آگاهی و مهارت و میزان اهمیت به تحلیل نیازسنجی آموزشی-ترویجی می­پردازد.برای طراحی این سؤالات از طیف پنج گزینه­ای لیکرت[۱] استفاده گردیده که یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری به­شمار می­رود.

ابعاد تعداد سوالات
سطح اول میزان آگاهی و مهارت ۱۶
سطح دوم میزان اهمیت ۱۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده − 7 =

0