پرسشنامه نهادینه سازی اصول اخلاقی (مارتا و همکاران(۲۰۱۳) و کونمی و همکاران(۲۰۱۰))

پرسشنامه نهادینه سازی اصول اخلاقی (مارتا و همکاران(۲۰۱۳) و کونمی و همکاران(۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه پژوهش در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطلاعات عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و بخش دوم که در راستای آزمون فرضیات شامل ۵ سؤال است. این پرسشنامه از مطالعه مارتا و همکاران(۲۰۱۳) و همچنین کونمی و همکاران(۲۰۱۹) برگرفته شده است.

جدول ۳-۳: سوالات مربوط به هر متغیر

متغیر شماره سوال در پرسشنامه
نهادینه سازی اصول اخلاقی ۱- ۵

Reference: Marta et al, 2013

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + 5 =

0