پرسشنامه نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به خرده فروش (داس (۲۰۱۳))

پرسشنامه نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده  بر وفاداری مشتری به خرده فروش (داس (۲۰۱۳))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از پرسشنامه داس (۲۰۱۳) استفاده شد. توزیع سوالات پرسشنامه و طیف پاسخگویی در جدول ۳-۱ نشان داده شده است.

جدول ۳-۱) توزیع سوالات پرسشنامه

متغیر سوالات طیف پاسخگویی
وفاداری ۱ الی ۳ از ۱) کاملا˝ مخالفم الی ۵) کاملا˝ موافقم
کیفیت ادراک شده ۴ الی ۷ از ۱) کاملا˝ مخالفم الی ۵) کاملا˝ موافقم
تمایل به خرید ۸ و ۹ از ۱) کاملا˝ مخالفم الی ۵) کاملا˝ موافقم
شخصیت خرده فروش کمال ۱۰ الی ۱۷ از ۱) کاملا˝ نامشخص الی

۵) کاملا˝ مشخص

یکدلی ۱۸ الی ۲۰
قابلیت اطمینان ۲۱ الی ۲۵
اعتبار ۲۶ الی ۲۸
طراوت ۲۹ الی ۳۳

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + هجده =

0