پرسشنامه نظام نگهداشت (سنجقي و همکاران (۱۳۹۰)و…)

پرسشنامه نظام نگهداشت  (سنجقي و همکاران (۱۳۹۰)و…)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه نظام نگهداشت که مبتنی بر ابعاد نظام نگهداشت از مقیاس­های سنجقي و همکاران (۱۳۹۰)، اله وردی و همکاران (۱۳۹۱) و مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) بود.

ابعاد پرسشنامه شامل احساس عدالت سازمانی، تأمین نیازهای کارکنان، تعهد سازمانی، که بر گرفته از پرسشنامه سنجقی و همکاران (۱۳۹۰)، محتوا و ماهيت شغل، رضايت وامنيت شغلي، مشخص بودن اهداف وانتظارات، فضاي همكاري وانسجام گروهي، حقوق پرداختي ومزايا، مديريت و رهبري نیز برگرفته از پرسشنامه اله وردی و همکاران (۱۳۹۱) و مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) بود.

در پرسشنامه حاضر از مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت برای دریافت نظرات پاسخگویان استفاده شده است. ن

همچنین تفکیک گویه­ها در قالب ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی در جدول ۳-۴ مشاهده می شود.

جدول ۳-۴٫ تفکیک گویه ها در قالب ابعاد نظام نگهداشت

ابعاد نظام نگهداشت گویه
احساس عدالت سازمانی ۱۳تا۲۴
تأمین نیازهای کارکنان ۲۵تا ۳۶
تعهد سازمانی ۱تا ۱۲
محتوا و ماهيت شغل ۵۹تا ۶۴
رضايت وامنيت شغلي ۳۷تا ۵۸
مشخص بودن اهداف وانتظارات ۶۵تا۷۳
فضاي همكاري وانسجام گروهي ۷۴تا ۷۹
حقوق پرداختي ومزايا ۸۰ تا ۸۵
مديريت و رهبري ۸۶تا ۹۳

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 16 =

0