پرسشنامه میزان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان( افتخاری و همکاران)

پرسشنامه میزان تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان( افتخاری و همکاران)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط سرگرد علی اصغر افتخاری و همکاران ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. این پرسشنامه از۲۹ سؤال و  در چهار قسمت مشتمل بر شناخت و درک شغل ، مسؤلیت پذیری ، ارتقاء توان مدیریتی و سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع می باشد. ۲ سؤال اول به بیان قبول مسؤلیت کارکنان پرداخته است. ۶سؤال دوم به بیان شناخت و درک شغل کارکنان پرداخته است.۱۴ سؤال دوم به  ارتقاء توان مدیریتی کارکنان پرداخته است. ۷ سؤال به موضوع  سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع اشاره داشته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 11 =

0