پرسشنامه مهارتهای ارتباطی (وکیلی وهمکاران (۱۳۹۱))

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی )وکیلی وهمکاران (۱۳۹۱)(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (۱۳۹۱) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای۷ مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای ۶سوال می باشد.

۱-مهارتهای ارتباطی عمومی

۲-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن

۳-مهارتهای ارتباطی  گوش دادن فعال

۴-مهارتهای ارتباطی  تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب

۵- مهارتهای ارتباطی  سوال پرسیدن

۶-مهارتهای ارتباطی  بازخورد

۷-مهارتهای ارتباطی  تشویق وتحسین

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + 6 =

0