پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی( موسوی۱۳۹۲)

پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی( موسوی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای  سوال بوده و توسط  )  موسویو همکاران ۱۳۹۲(  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  این پرسشنامه شامل ۴۱ سوال بسته پاسخ در قالب شش مولفه (حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت[۱]مي‌باشد که در جدول    ۳-۳ درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه‌هاي این پرسشنامه بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت بیان شده است.

جدول۳-۳ درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه‌هاي پرسشنامه بر مبنای مقیاس                        درجه بندی لیکرت

کاملا مخالفم مخالفم تا حدودی موافقم کاملا موافقم گویه‌ها
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ارزش گذاری

 

 

پرسشنامه مورد استفاده در این پروهش با شش مولفه یا عامل اساسی شامل مهارت         حل مساله، مهارت تصمیم گیری، مهارت شهروند جهانی، مهارت برقراری ارتباط، مهارت مشارکت و مهارت فناوری اطلاعات تنظیم گردیده است.

 

جدول۳-۴: انطباق سوال‌هاي پرسشنامه با هر یک از مولفه‌هاي پژوهش

مولفه‌ها تعداد سوال‌ها شماره سوال
حل مساله ۶ ۶-۱
تصمیم گیری ۷ ۱۳-۷
شهروند جهانی ۶ ۱۹-۱۴
ارتباط ۹ ۲۷-۲۰
مشارکت و همکاری ۹ ۳۶-۲۸
فناوری اطلاعات ۵ ۴۱-۳۷

 

این پژوهش از حیث رویکرد، ترکیبی از روش‌هاي کمي‌و کیفی (طرح مرحله ای همزمان) را به کار مي‌گیرد. درگام اول برای پاسخ به سوالات ۱ تا ۹ پژوهش از ابزار پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی، وضعیت موجود دانش آموزان متوسطه از نظر میزان برخورداری از مهارت‌هاي زندگی مشخص مي‌گردد. قابل ذکر است پرسشنامه مذکور، مجموعه مهارت‌هاي زندگی دانش آموزان را در شش طبقه حل مساله، تصمیم گیری، برقراری ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و استفاده از فناوری‌هاي اطلاعاتی مورد بررسی و مشخص مي‌سازد. در این قسمت همچنین مستند سازی تفاوت‌هاي موجود میان دانش آموزان بر حسب جنسیت، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی و ناحیه آموزشی هم مورد توجه است. به منظور ابزار جمع آوری داده‌ها استفاده خواهد شد. پس از مشخص شدن وضعیت موجود تلاش مي‌شود تا بر مبنای مصاحبه نیم سازمان یافته و ارائه سوالات مشخص و روشن تعیین نمود که اصولاً از نظر دانش آموزان (نمونه گیری در حد اشباع) میزان ضرورت آموزش مهارت‌هاي زندگی در مقطع متوسطه چقدر مي‌باشد و نیز از نظر آنان وضعیت موجود در این زمینه با تاکید بر محتوا و تجارب یادگیری ناشی از چه علل و عواملی مي‌باشد.

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 4 =

0