پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری

پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در این پژوهش برای اندازه گیری تاب‌آوری از مقیاس تاب‌آوری  کانر و دیویدسون[۱]
( CD-RISC، ۱۹۸۴) استفاده  شد.  سازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه بخوبی می‌تواند افراد تاب‌آور را از غیر تاب‌آور در گروه بالینی و غیر بالینی جدا کندو می‌تواند در موقعیت پژوهشی و بالینی بکار رود (محمدی، ۱۳۸۴).

این مقیاس دارای ۲۵ گویه است که اگر چه ابعاد مختلف تاب‌آوری را می سنجد ولی دارای یک نمره کل می‌باشد. نسخه فارسی این مقیاس توسط جوکار (۱۳۸۶) تهیه شده است.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × چهار =

0