پرسشنامه مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان (SEMS) مارتين (۲۰۰۱ و ۲۰۰۳)

پرسشنامه مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان (SEMS) مارتين (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين مقياس توسط مارتين (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) به منظور سنجش هر يك از عوامل موجود در چرخه انگيزشي و درگيري دانش آموزان طراحي شده است. مقياس انگيزش و درگیری دانش آموزان، باورهای انگیزشی را در ۱۱ بعد مورد سنجش قرار می‌دهد که عبارتند از  خود-باوری، جهت گيري هدف يادگيري، ارزش، اضطراب، اجتناب از شكست، كنترل پايين، خود- ناتوان سازی، عدم درگیری، برنامه ريزي، اصرار و پافشاري و مديريت مطالعه. سه بعد اول قابل جمع بوده و درمجموع بعد شناختي سازگار را شکل می‌دهند. ابعاد چهارم تا ششم نیز قابل جمع بوده و یک بعد کلی‌تر شناختي ناسازگار را شامل می‌شوند. ابعاد هفتم و هشتم را نیز در مجموع بعد رفتاري ناسازگار درگيري رفتاري تشکیل می‌دهند. سه بعد آخر نیز در مجموع بعد رفتاری سازگارانه را مورد سنجش قرار مي دهند. هر كدام از ابعاد فوق مشتمل بر ۴ گويه بوده كه در مجموع ۴۴ گويه ابزار را تشكيل مي دهند. ابعاد شناختي انگيزشي سازگار عبارتند از خود باوري (خود – كارآمدي )، جهت گيري هدف يادگيري يا تسلط و ارزش مدرسه . به عنوان نمونه:

” اگر من سخت كار كنم باور دارم كه مي توانم كارهاي مدرسه را خوب انجام دهم ”

رفتارهاي درگيري سازگارانه شامل ابعاد برنامه ريزي، اصرار و پافشاري و مديريت مطالعه می باشند. مثل:

” درزمان مطالعه، من در جايي مطالعه مي كنم كه بتوانم تمركز داشته باشم. ”

ابعاد شناختي انگيزشي ناسازگار عبارتند از اضطراب، اجتناب از شكست، و كنترل پايين. مثل: ” در زمان شروع امتحان، من بشدت نگران مي شوم. ”

و ابعاد رفتاري ناسازگارانه عبارتند از خود- ناتوان سازی و عدم درگیری. مثل : ” اغلب اوقات من قبل از امتحان خوب مطالعه نمي كنم به اين دليل كه اگر امتحانم خوب نشد دليلي براي آن داشته باشم “.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 − 5 =

0