پرسشنامه مديران دفاتر قضايي( جورابلو )

پرسشنامه مديران دفاتر قضايي( جورابلو )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

براي تهيه داده‌هاي مورد نياز از پرسشنامه‌هاي محقق ساخته )  جورابلو(استفاده شده است. با توجه به اين که مقياس اندازه‌گيري در اين پژوهش طيف پنج درجه‌اي ليکرت مي‌باشد به منظور سنجش سؤالات پژوهش ابتدا طيف ليکرت بر اساس زير نمره گذاري شد و سپس متناسب با تعداد سؤالات مربوط به هر پژوهش مجموعه نمره محاسبه گرديد.

 

خيلي زياد زياد تا حدودي کم خيلي کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جدول ۳-۱ روش نمره گذاري سؤالات پرسشنامه

سطح رفتار: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط سرپرستان مستقيم تقريرنويسان(مديران دفاتر قضايي) پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه شامل ۱۵ سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات ۱ الي ۱۵ در پرسشنامه مديران دفاتر قضايي )

سطح نتايج: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقريرنويسان شرکت کننده در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت اختصاصي و سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي) پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه براي سرپرستان مستقيم آنها شامل ۱۵ سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات ۱۶ الي ۳۰ در پرسشنامه مديران دفاتر قضايي )

۳-۶- سؤالات تحقيق

۱- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «بهبود رفتار» آنها شده است؟

۲- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن‌خدمت موجب «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» شده است؟

۳- آیا بین دیدگاه مديران دفاتر قضايي و تقريرنويسان قوه قضاييه در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی بر «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − هشت =

0