پرسشنامه محيط گروهی در ورزش ( کارون(۱۹۸۲))

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش  کارون(۱۹۸۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

هدف: اندازه گيری ميزان انسجام گروهی در تيم­های ورزشی

در سال ۱۹۸۵ توسط کارون، ويدماير و براولی بر اساس مدل مفهومی کارون (۱۹۸۲) برای اندازه گيری ميزان انسجام گروهی در تيم­های ورزشی تهيه شده است که در قالب ۱۸ سئوال، انسجام گروهی را در ۴ بعد اندازه گيری می­کند.

کشش های فردی نسبت به گروه از لحاظ تکليف ( انسجام تکليف فردی ) : به احساسات فرد از تعهد شخصی نسبت به خود و انجام تکليف و دست يابی به هدف های گروهی گفته می شود .سئوال های ۸ و ۶ و ۴ و ۲ پرسشنامه اين بعد را اندازه گيری می کند .

کشش های فردی نسبت به گروه از لحاظ اجتماعی ( انسجام اجتماعی فردی ) : به احساس فرد از تعهد شخصی نسبت به کنش های متقابل اجتماعی با گروه گفته می شود . سئوال های ۹ و ۷ و ۵ و ۳ و ۱ اين بعد را می سنجند .

يک پارچگی گروهی از لحاظ تکليف ( انسجام تکليف گروهی ) : به احساسات فرد از نزديکی و تعهد اعضای تيم نسبت به تکليف گروهی گفته می شود . سئوال های ۱۸ و ۱۶ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ اين بعد را اندازه گيری کرده است .

يک پارچگی گروهی از لحاظ اجتماعی ( انسجام اجتماعی گروهی ) : به احساسات فرد از نزديکی و تعهد اعضای تيم نسبت به گروه به عنوان يک واحد اجتماعی گفته می شود . سئوال های ۱۷ و ۱۵ و ۱۳ و ۱۱ اين بعد را می سنجند .

پاسخ ها بر اساس مقياس ۹ ارزشی ليکرت از کاملا موافقم (۹) تا کاملا مخالفم (۱) ارزش گذازی می شوند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + هشت =

0