پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی مدل والتون( فاطمی و همکاران ۱۳۹۲)

پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی مدل والتون( فاطمی و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط فاطمی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است.

این پرسش‌نامه شامل ۳۱ سوال می‌باشد که در آن برای سنجش متغیر‌های پرسش‌نامه از مؤلفه مدل والتون استفاده می‌شود. سطح اندازه‌گیری پرسش‌نامه فاصله‌ای و براساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت می‌باشد. سوالات این پرسش‌نامه در جهت مثبت طراحی شده است‌. این پرسش‌نامه توسط مدیران‌، کارکنان‌، کارمندان تکمیل می‌شود. و از آنان خواسته می‌شود تا گویه‌ها را در طول مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت (خیلی زیاد‌، زیاد‌، تا حدی‌، کم‌، خیلی کم)‌، مشخص کنند. امتیاز درجه‌های زیاد‌، تا حدی‌، کم به ترتیب ۳ ،۲، ۱ است‌.

مؤلفه‌های مدل والتون و سوالات ناظر بر سنجش هر مؤلفه که در این پرسش‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است‌، بدین شرح می‌باشد:

۱ـ عامل نیروهای متخصص (سوالات ۱ تا ۵).

۲ـ عامل نوسانات شدید قیمت‌ها (سوالات ۶ تا ۸).

۳ـ عامل حمایت بانک‌ها (سوالات ۹ تا ۱۲).

۴ـ عامل همکاری مسئولین (سوالات ۱۳ تا ۱۵).

۵ـ عامل دسترسی آسان به مواد اولیه (سوالات ۱۶ تا ۱۸).

۶ـ عامل موقعیت جغرافیایی (سوالات ۱۹ تا ۲۰).

۷ـ عامل زیرساخت‌های اقتصادی (سوالات ۲۱ تا ۲۲).

۸ـ عامل مشکلات فنی (سوالات ۲۳ تا ۲۶).

۹ـ عامل هزینه حمل و نقل (سوالات ۲۷ تا ۳۱).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0