پرسشنامه علائم مرضی کودکان) (CSI-4) بر اساس (DSM M – IV )ترجمه و تطبیق از دکتر امیر هوشنگ مهریار(فرم ویژه والدین

پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) بر اساس (DSM M – IV )(ترجمه و تطبیق از دکتر امیر هوشنگ مهریار)فرم ویژه والدین

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4) )[1]یک مقیاس درجه بندی رفتار است که توسط اسپیرافکین و گادو به منظور غربال کردن اختلال های رفتار ی و هیجانی  در کودکان سنین ۵ تا ۱۲ سال طراحی شده است )اسپیرافکین وگادو، ۱۹۹۴؛ به نقل از محمد اسماعیل، ۱۳۸۰ ) فرم اولیه این پرسشنامه در سال ۱۹۸۴ توسط اسپیرافکین و گادو بر اساس طبقه بندی  DSM III  تهیه گردید.

بعد ها در سال ۱۹۸۷ فرم DSM III   به دنبال طبقه بندی- TR -DSM III  ساخته شد،که سؤال های آن همانند فرمهای قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن بر اساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود. CSI-4 نسبت به فرمهای قبلی در سال ۱۹۹۴ با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی توسط گادو و اسپیرافکین تجدید نظر شد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش برگردان فارسی آخرین نسخه تجدید نظر شده می باشد، در ایران این مقیاس برای ۶ الی ۱۴ سالگی هنجار یابی شده و پایایی آن به دست آمده  است. این پرسشنامه دارای دو فرم والد و معلم است. فرم والد ۱۱۲ سؤال و به منظور غربال ۹ اختلال رفتاری و هیجانی و فرم معلم ۷۷ سؤال  و ۹ اختلال را غربال  می کند.

این اختلالات شامل اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، لجبازی و نافرمانی، اختلال سلوک، اختلال اضطرابی، روانپریشی و خلقی و اختلالات فراگیر رشدی را شامل می شود. در این پژوهش از قسمت های ب و پ پرسشنامه که مربوط به اختلالات نافرمانی مقابله ای و سلوک است، استفاده شده است. این قسمت های پرسشنامه برای غربال دانش آموزان دارای این اختلالات به وسیله معلمان و والدین تکمیل می گردد. قسمت ب در فرم والدین شامل ۸ سؤال و قسمت پ در فرم والدین شامل ۱۴ سؤال و در فرم معلم ۹ سؤال می باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0