پرسشنامه طرح وارۀ یانگ(فرم کوتاه، ويرايش سوم، ۹۰ گويه‌اي)

پرسشنامه طرح وارۀ یانگ(فرم کوتاه، ويرايش سوم، ۹۰ گويه‌اي)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه توسط يانگ(۱۹۹۰) ساخته شد. پرسشنامة خود – گزارشي طرح واره هاي ناسازگار اوليه، داراي ۹۰ ماده است كه ۱۸ حيطه از طرح واره هاي ناسازگار اوليه از قبيل محروميت هيجاني، رهاشدگي / بي ثباتي، بي اعتمادي / بدرفتاري ، انزواي اجتماعي / بيگانگي، نقص / بي مهري(بي عشقي) شكست درپيشرفت، وابستگي/  بي كفايتي عملي، آسيب پذيري نسبت به ضرر و بيماري، گرفتاري، اطاعت، ايثار(فداكاري)، بازداري هيجاني، معيارهاي سختگيرانه، استحقاق داشتن/  برتري داشتن، خويشتن داري/  خود انضباطي ناكافي، تحسين/  جلب توجه، نگراني / بدبيني، خود ـ تنبيهي را اندازه مي گيرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + 20 =

0