پرسشنامه طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی(معصومه مقیمی فیروزآباد۱۳۹۴ پرسشنامه بخش کمی)

پرسشنامه طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی (معصومه مقیمی فیروزآباد۱۳۹۴ پرسشنامه بخش کمی)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای سنجش متغیرهای مدل داده بنیان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. )معصومه مقیمی فیروزآباد۱۳۹۴٫( .این پرسشنامه دارای ۱۲ مولفه و ۲۵ زیر مولفه و  ۱۱۹ گویه می باشد.

مقوله زیرمقوله تعداد گویه ها
تخصص فردی دانش فردی ۵
مهارت های فردی ۸
 

نگرش ها

اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی ۵
اعتقاد و تعهد به ارزش های سازمانی ۳
ویژگی های  فردی ویژگی های اعتقادی ۵
ارزشهای اخلاقی فردی ۹
سعه صدر ۴
متغیرهای روان شناختی ۵
ویژگی هایسازمانی جو و فرهنگ اخلاقی سازمان ۲
محدودیت ها مشکلات فردی ۳
مدیریتی ۳
شرایط محیطی برون سازمانی ۴
درون سازمانی ۴
راهبردهای خرد راهبردهای آموزشی وپژوهشی ۵
راهبردهای قانونی ۵
راهبردهای کلان راهبردهای سازمانی ۴
پیامدهای محیطی

 

دستاوردهای درونی ۳
دستاوردهای بیرونی ۳
ارتقای افراد رشد صفات اخلاقی ۳
ارتقای رفتاری ۴
 

رفتارهای اخلاقی

 

روابط انسانی موثر ۹
خدمتگزاری ۴
مسئولیت پذیری ۷
عملکرداخلاقی

 

تصمیم گیری اخلاقی ۷
عدالت محوری ۵

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + دوازده =

0