پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰)

نام پرسشنامه: پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰)

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰)

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر (۱۹۹۰) شامل سه مقیاس «مقابله مسئله مدار»، «مقابله هیجان مدار» و «مقابله اجتنابی» است. مقیاس مقابله اجتماعی یا اجتنابی دو خرده مقیاس«روی آوردن به اجتماع» و «روی آوردن به فعالیتها» را دارد. هر کدام از شیوه های کنار آمدن یک مقیاس جداگانه با ۱۶ ماده دارد و مجموع نمرات هر یک از مقیاس ها، جداگانه محاسبه      می شود و فاقد نمره کلی است. البته خرده مقیاس کنار آمدن اجتنابی یعنی «روی آوردن به اجتماع» و      «روی آوردن به فعالیتها» هر کدام ۸ ماده می باشند. هر کدام از ماده های پرسشنامه شیوه های کنار آمدن دارای ۵ گزینه است و آزمودنی باید یک گزینه را علامت بزند. دامنه پاسخدهی به هر سؤال از ۱ تا ۵  می باشد. گزینه «۱» نشان می دهد که آزمودنی هرگز رفتار مورد نظر را انجام نمی دهد و گزینه «۵» نشان دهنده این است که آزمودنی رفتار مورد نظر را بسیار زیاد انجام می دهد. گزینه های «۲»، «۳» و «۴» به ترتیب به معنی« به ندرت»، « گاهی اوقات» و «اکثر اوقات» می باشد. گویه های هر یک از مقیاس های شیوه های کنار آمدن در جدول ۲-۳ ارائه شده است.

جدول ۲-۳ ماده های هر یک از شیوه های کنار آمدن را نشان می دهد.

مقیاس شماره گویه ها
مسئله مدار ۴۷     ۴۶    ۴۳  ۴۲   ۴۱   ۳۹   ۳۶    ۲۷  ۲۶    ۲۴  ۲۱   ۱۵    ۱۰  ۶   ۲   ۱
هیجان مدار ۴۵     ۳۴   ۳۳   ۳۰   ۲۸   ۲۵   ۲۲   ۲۹   ۱۷   ۱۶   ۱۴   ۱۳   ۸   ۷   ۵  
اجتناب مدار ۴۸     ۴۴   ۴۰ ۳۷   ۳۵   ۳۲   ۳۱   ۲۹   ۲۳   ۲۰   ۱۸   ۱۲   ۱۱   ۹   ۴   ۳

ماده های ۹،۱۱،۱۲، ۱۸،۲۰،۴۰،۴۴و ۴۸ از مقیاس اجتناب مدار مربوط به خرده مقیاس روی آوردن به فعالیت ها می باشد (مهدی زاده، ۱۳۸۶).

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + سیزده =

0