پرسشنامه شناسایی عوامل همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (مهسا شالی عراقی ۱۳۹۲ )

پرسشنامه شناسایی عوامل همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (مهسا شالی عراقی ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پس از یافتن عوامل همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان از طریق مطالعه کتب ، مقالات و متون و تحقیقات گوناگون و مدل تحقیق ، بر این اساس پرسشنامه اولیه ای طراحی گردید که پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی از خبرگان فناوری اطلاعات و اعمال نظر آنها ، به پرسشنامه نهایی تبدیل گردید. سپس از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در مورد عوامل موجود بیان دارند. خبرگان پاسخ های خود را بر اساس طیف لیکرت و بصورت خیلی کم تا خیلی زیاد بیان داشته اند.

این پرسشنامه دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول ، سوالات مربوط به مشخصات فردی می باشد ، که اصطلاحاً سوالات جمعیت شناختی نامیده می شود ، دارای شش سوال می باشد که طی آن فرد پاسخ دهنه به ارائه اطلاعات شخصی خود می پردازد. در قسمت دوم این پرسشنامه عوامل متخذه از مدل به همراه سوالات مورد نظر(۳۳ سوال)ذکر گردیده است.

متغیرها: کاربرگرایی- مشارکت و همکاری کسب و کار-مزیت عملیاتی- آینده نگری

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + 17 =

0