پرسشنامه شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ( نیکو راحتی۱۳۹۰ )معرفی شده توسط شِتری(۲۰۰۷)

پرسشنامه شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری (نیکو راحتی۱۳۹۰)معرفی شده توسط شِتری(۲۰۱۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسش‌نامه این پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته است) نیکو راحتی۱۳۹۰ (که موانع پیاده‌سازی ۲۲ مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران را بر مبنای شش مؤلفه معرفی شده توسط شِتری[۱] (۲۰۱۸) برای تجارت و مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه شامل: سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی، عوامل فنی، قوانین، سواد رایانه‌ای مشتریان، اعتماد و نیروی کار متخصص، بررسی می‌کند.

و در پایان امکان‌پذیری کلی مدل را مورد پرسش قرار می‌دهد. این پرسشنامه از طیف ۵ مقیاسی لیکرت پیروی می‌کند.

سؤال‌های مورداستفاده در پرسش‌نامه حاضر از نوع سؤال‌های بسته– پاسخ است. در پرسشنامه تحقیق حاضر، پاسخ‌دهنده وجود هریک از شش مانع مذکور در هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را بر اساس طیف لیکرت در دامنه‌ای از ۱ (وجود مانع به‌میزان خیلی کم) تا ۵ (وجود مانع به میزان خیلی زیاد) مشخص‌ کرده و هم‌چنین تحقق‌پذیری هر مدل کسب‌وکار را براساس همین طیف در دامنه‌ای از ۱ (امکان‌پذیری خیلی کم) تا ۵ (امکان‌پذیری خیلی زیاد) مشخص کرده است.

[۱]. Kshetry

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 19 =

0