پرسشنامه شناخت اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان (پرسشنامه مخصوص کارکنان)افتخاری و همکاران

پرسشنامه شناخت اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان(پرسشنامه مخصوص کارکنان)افتخاری و همکاران

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال بوده و توسط سرگرد علی اصغر افتخاری و همکاران  ساخته شده است و در چهار قسمت مشتمل بر شناخت و درک شغل ، مسؤلیت پذیری ، ارتقاء توان مدیریتی و سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع می باشد. ۲ سؤال اول به بیان قبول مسؤلیت کارکنان پرداخته است. ۶سؤال دوم به بیان شناخت و درک شغل کارکنان پرداخته است.۱۴ سؤال دوم به  ارتقاء توان مدیریتی کارکنان پرداخته است. ۷ سؤال به موضوع  سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع اشاره داشته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده − دو =

0