پرسشنامه شرایط اجتماعی و عاطفی کودک (جعفری و همکاران)

پرسشنامه شرایط اجتماعی و عاطفی کودک  (جعفری و همکاران)

رشته علوم اجتماعی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال بوده و توسط جعفری و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

بطوریکه  پرسشنامه شامل دو بخش بوده و در بخش اول سوالات مربوط به ویژگی‌های فردی کودک مورد نظر و شرایط  خانوادگی او مطرح شده  و در بخش دوم  سوالات مربوط به ویژگی های اجتماعی و عاطفی کودک مطرح می شود که این ویژگی های از منظر پارامتر­هایی مانند  روحیه تعاون وهمکاری ، میزان مسئولیت پذیری ، انسجام عاطفی و جمع گرا بودن و یا فردگرا بودن مورد سنجش قرار می گیرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + سیزده =

0