پرسشنامه شخصیتی آیزنگ –فرم بزرگسالان ۱۹۷۴

نام پرسشنامه : پرسشنامه شخصیتی آیزنگ –فرم بزرگسالان ۱۹۷۴

  روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامة شخصیتی آیزنک بزرگسالان

آیزنک، فعالیت در زمینة آزمون‌سازی را از سال ۱۹۷۴ آغازکرد و در ابتدا به دو مؤلفة اساسی برون‌گرایی و روان‌آزرده‌گرایی در سنجش شخصیت توجه داشت. وی درسال‌های بعد، تغییراتی در آزمون‌های خود داده و دو مؤلفة روان‌گسسته‌گرایی و دروغ‌پردازی را نیز وارد پرسشنامة خود کرده‌است. فرم‌های متفاوتی از پرسشنامة شخصیتی آیزنک وجود دارد؛ از جمله فرم کودکان و نوجوانان و فرم تجدید نظر شدة بزرگسالان. پرسشنامة شخصیتی آیزنک که یک پرسشنامة خودارزیابی شخصیتی شامل ۹۰ عبارت و برای سنین ۱۶ سال به بالا است، چهار مؤلفة برون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی (روان‌آزرده‌گرایی)، روان‌پریشی‌گرایی (روان‌گسسته‌گرایی) و دروغ‌پردازیرامی‌سنجد.

برای هریک از مواد پرسشنامة دو گزینة ( بلی) و (خیر) وجود دارد. در بعضی ماده‌ها گزینة (بلی) نمره یک و (خیر) نمره صفر دارد، در باقی ماده‌ها، نمرة گزینه‌ها بر عکس است. هریک از مؤلفه‌های برون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی، روان‌پریشی‌گرایی و دروغ‌‌پردازی به ترتیب ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۱ عبارت دارند. برای هر ماده با علامت + (بلی) (۱) نمره و (خیر) (۰) نمره و برای هر ماده با علامت (بلی) (۰نمره) و (خیر) (۱) نمرهدارد.

افرادی که در مؤلفة برون‌گرایی، نمرة بالایی می‌آورند؛ به‌عنوان برون‌گرایان و افرادی که نمرة کمی می‌آورند؛ درون‌گرایان می‌باشند. افرادی که در مؤلفة روان‌رنجور‌خویی نمرة زیادی می‌آورند؛ نوروتیک و افرادی که نمرة کمی می‌آورند؛ در ثبات هیجانی هستند.

بنا به کلید پرسشنامة آیزنک، افرادی که نمرة مؤلفة برون‌گرایی در حد واسط کمترین نمرة برون‌گرایی و بیشترین نمرة درون‌گرایی و نمرة روان رنجورخویی حد واسط کمترین نمرة نوروتیک و بالاترین نمرة ثبات هیجانی هستند از نظر شخصیتی در ردیف نرمال قرار می‌گیرند.

همسانی درونی مقیاس‌های پرسشنامه کاملاً رضایت بخش است. ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفةبرون‌گرایی، روان‌رنجورخویی و دروغ‌پردازی از ۷۹/۰ تا ۸۵/۰ و برای مؤلفة روان‌پریشی‌گرایی از ۶۸/۰ تا ۷۴/۰ است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون بازآزموندر فاصلة یک ماه برای افراد عادی در مؤلفه‌های برون‌گرایی، روان‌رنجورخویی و دروغ‌پردازی از ۸/۰ تا ۹/۰ و برای مؤلفة روان‌پریشی‌گرایی از ۷۱/۰ تا ۸۳/۰ است.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 1 =

0