پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابین ۱۹۴۹

نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابین ۱۹۴۹

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين

اين آزمون ( ضميمه شماره ۲) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشيابي نگرش والدين[۱] ( PAS) كه توسط شابين[۲] ( ۱۹۴۹) ساخته شده است می باشد .  فرم اوليه آن شامل ۸۵ سوال بوده كه بعدها مورد تعديل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط  دروز و تي هن[۳] ( ۱۹۵۷) تنظيم گرديده كه ۳۰ سوال تك مفهومي پنج گزينه اي (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل مي شود كه مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال ۱۳۷۲ به همت اساتيد دانشگاه اهواز و زير نظر آقاي دكتر شكركن و دكتر نجاريان ترجمه و معرفي شده است . در فرم مورد استفاده هر ۱۰ سوال پرسشنامه ، يك مقياس فرعي يعني سلطه گري ، وابستگي شديد و سهل انگاري را مي سنجند . در این پرسشنامه سوالهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۱ عامل سلطه گری ، سوالهای ۱ ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ و۳۰ عامل وابستگی شدید و سوالهای ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۷ ، و ۲۸ عامل سهل انگاری را می سنجند . اين پرسشنامه به والدين ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان كه در هرحال شيوه عملي تربيت فرزندانشان را تحت تاثير قرار مي دهد ارائه و از آنان خواسته مي شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولي كه مسائل تربيتي فرزندان و رشد خلاقيت آنان را متاثر سازد اعلام نمايند . بديهي است مخالفت كامل مفهوم تسلط و محدوديت و موافقت كامل مسامحه و آزادي را مستفاد مي كند و حالتهاي بينابيني نيز مفاهيم نسبي از دو حالت مذكور را تائيد مي نمايد ( كفايت ؛ ۱۳۷۳، ص ۱۰۴).

ج : پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين   

اين آزمون در واقع به عنوان عامل كنترل و ارزيابي بیرونی مورد استفاده قرار مي گيرد يعني ملاكي كه به عنوان شاخص اعتبار براي محاسبه همبستگي آن با آزمون خلاقيت دانش آموزان مورد استفاده است . پرسشنامه هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن درجاتي از عوامل چهارگانه تشكيل دهنده خلاقيت ( سيالي ، ابتكار ، انعطاف پذيري و بسط ) و خلاقيت بطور كلي ارزيابي مي كند . در اين پرسشنامه ابتدا توضيحاتي در باره خلاقيت و عوامل تشكيل دهنده آن داده شده و از مربيان و معلمين خواسته مي شود هريك از دانش آموزان را از نظر داشتن صفات مذكور در يك مقياس ۵ درجه اي مورد ارزيابي قرار مي دهد   ( كفايت ، ۱۳۷۳، ۱۰۱تا ص ۱۲۴).

 

روايي و پايائي

   در مورد آزمون نگرشهای فرزند پروری والدین ، اعتباریابی پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفایت (۱۳۷۳) صورت گرفته که در نتیجه برای مقیاس سلطه گری ضریب اعتبار ۳۵% ، مقیاس وابستگی شدید ۲۹% و برای مقیاس سهل انگاری ۴۶% بدست آمده که در سطح ۰۱% معنی دار است. در مورد آزمون سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین ، تحقیقات کفایت حاکی است که با استفاده از روشهای تصنیف و آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای کل آزمون ومقیاسهای فرعی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون ،  به ترتیب ۲۲% ، ۲۰% ، ۱۶% ، ۱۱% و ۱۱% بوده است که به جز مقیاسهای سلطه گری و سهل انگاری در سطح ۵ % معنی دار می باشد . در روش آلفای کرونباخ که بر اساس محاسبه واریانسها بدست می آید کل آزمون ۳۲% ، مقیاس سلطه گری ۲۶% ، مقیاس وابستگی شدید ۲۲%  و مقیاس سهل انگاری ۱۹% . بدیهی است ضرایب بدست آمده در سطح کمتر از ۰۰۱/۰ معنی دار می باشد(کفایت ، ۱۳۷۳، ص۱۰۵و ۱۰۶ ).

 

منابع

  • کفایت ، محمد . (۱۳۷۳) .  بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز.

 

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] – Parent attitude survey (PAS)

[۲] – Shoben

[۳] – Drews & Teahn

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 + بیست =

0