پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری ( فروردین و همکاران ۱۳۹۰ )

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری ( فروردین و همکاران ۱۳۹۰ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط  فروردین و همکاران ۱۳۹۰ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه ای ۳۶ سوالی، محقق ساخته که در مقیاس لیکرت بدین منظور در۵ بخش تنظیم شده بود، انجام شد.

بخش اول پرسشنامه شامل ۸ سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر برنامه ریزی مورد لحاظ قرار گرفته اند.

بخش دوم پرسشنامه شامل ۶ سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امرسازماندهی مورد لحاظ قرار گرفته اند.

بخش سوم پرسشنامه شامل ۶ سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امررهبری مورد لحاظ قرار گرفته اند.

بخش چهارم پرسشنامه شامل ۸ سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امرنظارت مورد لحاظ قرار گرفته اند.

بخش پنجم پرسشنامه شامل ۸ سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر هماهنگی مورد لحاظ قرار گرفته اند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0