پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال(مصطفی محمد علیزاده ۱۳۹۳-۱۳۹۲ )

پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال (مصطفی محمد علیزاده  ۱۳۹۳-۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. )مصطفی محمد علیزاده  (۱۳۹۳-۱۳۹۲  .پرسشنامه مذکور بصورت بسته و در  دو بخش استفاده شده است.  بخش اول  مربوط به سؤالات جمعیت شناختی و در بخش دوم مربوط به توسعه اشتغال بسیجیان ،داری سه ابعاد بوده که برای بعد عوامل محیطی ۱۱ سؤال، بعد عوامل محتوایی ۱۵ سؤال و بعد عوامل ساختاری ۲۴ سؤال طراحی گردیده است.

متغیر ابعاد شاخص ها
توسعه اشتغال عوامل محیطی قانونی
اقتصادی
محیط کاری
عوامل محتوایی استقلال و خودمختاری
آموزش،کار آموزی،اطلاع رسانی
همکاری
توجه به جامعه
توجه به اخلاق
عوامل ساختاری هسته های علمی
ساختار مالی
تشکیل مشاور متخصصان
تشکیل مراکز تحقیقاتی
راه اندازی مراکز رشد
سیستم اطلاعات رایانه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − ده =

0