پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JDI ( اسمیت، کندال و هالین، ۱۹۶۹)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JDI ( اسمیت، کندال و هالین، ۱۹۶۹)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد JDI ( اسمیت، کندال و هالین، ۱۹۶۹)بهره گرفته شده که پنج مولفه زیر را می سنجد :

۱- ماهیت کار ،  ۲- سرپرست ، ۳- همکاران ، ۴- فرصت های رشد (ارتقاء) ، ۵- پرداخت ها .

در این پرسشنامه هر یک از مولفه ها  شامل ۶ گویه می باشند . که در آن ، سوالات ۱ تا ۶ مربوط به ماهیت کار، سوالات ۷ تا ۱۲ مربوط به سرپرست ، سوالات ۱۳ تا ۱۸ مربوط به همکاران ، سوالات ۱۹ تا ۲۴ مربوط به فرصت های رشد ( ارتقا ) و سوالات ۲۵ تا ۳۰ مربوط به پرداخت ها می باشد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 + 2 =

0