پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین ،۱۹۸۲

نام پرسشنامه: پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین[۱]،۱۹۸۲

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

مقیاس سلامت معنوی

پرسشنامه ۲۰ سوالی سلامت معنوی الیسون و پالوتزین[۲]،۱۹۸۲ که ۱۰ سوال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سوال دیگر سلامت وجودی را اندازه­گیری می کرد. نمره سلامت معنوی جمع این دو زیر گروه است که دامنه آن بین ۲۰-۱۲۰ در نظر گرفته شده است. پاسخ سوالات به صورت لیکرت ۶ گزینه ایی (کاملا مخالفتم ، مخالفتم، نسبتا مخالفم، نسبتا موافقم، موافقم، کاملا موافقم) دسته بندی شد. به گزینه کاملا موافقم نمره ۶ و به گزینه کاملا مخالفم نمره ۱ داده شد. در سوالات منفی نمره­گذاری به شکل معکوس انجام گرفته است. در پایان سلامت معنوی به سه سطح پایین، متوسط، و بالا تقسیم بندی شد. روایی محتوایی پرسشنامه سلامت معنوی  در پژوهش رضایی، سید فاطمی، رضایی (۱۳۸۷) تایید شد.همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ ۸۲/۰ بدست آمد. در پژوهش بالجانی، خشابی، امان پور و عظیمی (۱۳۹۰) نیز روایی محتوایی تایید شد و پایایی آلفای کرونباخ ۸۸/۰بدست آمد.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

[۱].Ellison and Palvtzyn

[۲].Ellison and Palvtzyn

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 12 =

0