پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

برای سنجش مولفه‌های سرمایه اجتماعی از  پرسشنامه استاندارد شده انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا استفاده شده است.

پرسشنامه سرمایه اجتماعی شامل ۱۲ سوال می‌باشد که سوالات ۱ تا ۷ بعد سرمایه ارتباطی و سوالات ۸ تا ۹ بعد سرمایه شناختی و سوالات ۱۰ تا ۱۲ بعد سرمایه ساختاری را می‌سنجند.

توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی

متغیرها ابعاد مورد بررسی سوالات پرسشنامه تعداد سؤال
سرمایه اجتماعی سرمایه ارتباطی ۷-۱ ۷
سرمایه شناختی ۹-۸ ۲
سرمایه ساختاری ۱۲-۱۰ ۳

….

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 + 6 =

0