پرسشنامه سبک زندگي مدرن(خازني پور۱۳۹۳)

پرسشنامه سبک زندگي مدرن(خازني پور۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

به چند گويه بسنده مي کنيم که در اين تحقيق براي سنجش متغير مستقل سبک زندگي از ۶۰ گويه (جمله ) استفاده شده است که انتخاب گويه ها بر مبناي مطالعات مقدماتي گسترده با استفاده از آسيب شناسي اساتيد جامعه شناسي صورت گرفته است که در قالب طيف ليکرت به سنجش اين متغير پرداخته ايم سؤالات (گويه ها) (۴-۱تا۴ -۱۵)،( ۱۰-۱ تا ۱۰-۶۰) پرسشنامه به سنجش سبک زندگي پاسخگويان اختصاص داده شده است .

 

 

سبک زندگي

نمادهاي اجتماعي ۱۰-۳۸ تا ۱۰-۴۳
نمادهاي فرهنگي ۴-۱ تا ۴-۱۵ و ۱۰-۲۱ تا ۱۰-۳۷
نمادهاي منزلتي ۱۰-۱ تا ۱۰-۲۰
آداب، رسوم و ارزشهاي اجتماعي ۱۰-۴۴ تا ۱۰-۶۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + دوازده =

0