پرسشنامه سبک¬های (راهبردهای) مقابله ای لازاروس و فولکمن(۱۹۸۸)

نام پرسشنامه: پرسشنامه سبک­های (راهبردهای) مقابله ای لازاروس و فولکمن(۱۹۸۸)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

پرسشنامه مقابله با موقعیت تنیدگی­زا:

جهت بررسی راهبردهای مقابله از پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس و فولکمن(۱۹۸۸) استفاده شد که ۶۶ سوال دارد. و هشت راهبردمقابله­ای را می­سنجد. این الگوهای هشتگانه به دو دسته، روش­های مسئله­مدار (جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت­پذیری، حل مدبرانه مسئله و ارزیابی مجدد مثبت) و هیجان مدار(مقابله رویاروی­گر، دوری جویی، خویشتن داری و گریز-اجتناب)تقسیم شده­اند. این پرسشنامه دارای مقیاس چهارگزینه­ای لیکرت است که نشانگر«به کارنبرده­ام» ۰، نشانگر«تا حدودی به کار برده­ام» ۱، نشانگر «بیشتر مواقع به کار برده­ام»، ۲ نشانگر«زیاد به کار برده­ام» ۳ است. نمره گذاری این پرسشنامه به دو روش خام و نسبی صورت می­گیرد. نمرات خام توصیف کننده تلاش مقابله ­ای برای هر یک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخ­های آزمودنی به مواد تشکیل دهنده مقیاس می­باشد. نمرات نسبی­،نسبت تلاشی که در هر نوع مقابله صورت گرفته ر اتوصیف می­کند. فولکن و لازاروس در یک تحقیق پایایی به روش همسانی دورنی ۷۵/۰، پایایی خرده مقیاس­های آن را از ۶۱/۰ برای روش مقابله دوری جویی تا ۷۹/۰ برای ارزیابی مجدد مثبت گزارش کرده­اند. آقایوسفی(۱۳۸۰)، در یک تحقیق پایایی این پرسشنامه را با روش همسانی دورنی، آلفای کرونباخ ۸۰/۰ گزارش کرده است.اين پرسشنامه شامل ۶۶ ماده بوده و ۸ مقياس مقابله­اي را مي­سنجد هر مقياس شامل مجموعه اي از سوالات مي­باشد كه عبارتند:

  1. جستجوي حمايت اجتماعي: (۸، ۱۸، ۲۲، ۳۱، ۴۲، ۴۵)
  2. مسئوليت پذيري: (۹، ۲۵، ۲۹ ، ۵۱)
  3. حل مدبرانه مساله (۱، ۲۶، ۳۹، ۴۸، ۴۹، ۵۲)
  4. ارزیابی مجدد مثبت: (۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۵۶، ۶۰)
  5. مقابله روياروگر (۷و۶، ۱۷، ۲۸، ۳۴، ۴۶)
  6. دوري جويي: (۱۲ ، ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۴۱، ۴۴)
  7. خويشتن داري (خود مهارگري) (۱۰، ۱۴، ۳۵، ۴۳، ۵۴، ۶۲، ۶۳)
  8. گزيده اجتناب: (۱۱، ۱۶، ۳۳، ۴۰، ۴۷، ۵۰، ۵۸، ۵۹)

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 12 =

0