پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور ۲۰۰۲

نام پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور ۲۰۱۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور ۲۰۱۶

معرفی

سبک رهبری یکی از عوامل اصلی موفقیت یا شکست یک سازمان است. یکی از سبک‌های رهبری موفق در عرصه مدیریت سبک رهبری خدمتگزار است. رهبری خدمتگزار عبارتست از درک و عمل به گونه‌ای که رهبر منافع دیگران را بر تمایل و علایق شخصی خود ترجیح دهد. پرسشنامه رهبری خدمتگزار یک ابزار ۲۴ سوالی خودسنجی برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار است که توسط تیلور (Taylor) ساخته شده است. تیلور در سال ۲۰۰۲ پرسشنامه ۹۹ گویه‌ای رهبری خدمتگزار را به ۲۴ گویه تغییر داد که مشخصات روانسنجی بهتری نسبت به ابزار اولیه داشت. این پرسشنامه دارای چهار زیر مقیاس است که عبارتند از: عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی.

تیلور پایایی ایین آزمون را به روش آلفای کرونباخ ۹۵/۰ بدست آورد. همچنین نادی و قهرمانی آلفای کرونباخ این آزمون را ۸۶/۰ بدست آوردند. روایی همزمان هم ۷۸/۰ بدس آمد (نادی و قهرمانی، ۱۳۹۰).

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور به این صورت است که هر سوال به شیوه لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری می‌شود. به صورت جدول زیر:

 

گزینه خيليکم کم متوسط زیاد خيلي زياد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

 

 

 

 

برای به دست آوردن نمره زیر مقیاس ها، نمره سوالات هر زیر مقیاس جمع شده و بعد تقسیم بر تعداد سوالات می‌شود. بنابراین نمره هر زیر مقیاس عددی بین ۱ تا ۵ خواهد بود. زیرمقیاس ها به صورت زیر به دست می‌آید:

 

عشق اجتماعی:جمع نمره سوالات ۱-۳-۸-۹-۱۱-۱۵ تقسیم بر۶

نوع دوستی:جمع نمره سوالات ۴-۶-۱۰-۱۲-۲۱-۲۲ تقسیم بر ۶

بینش:جمع نمره سوالات ۷-۱۷-۱۹-۲۰-۲۳-۲۴ تقسیم بر ۶

توانمندسازی:جمع نمره سوالات ۲-۵-۱۳-۱۴-۱۶-۱۸ تقسیم بر ۶

 

*******************************

منبع: نادی، محمد علی و قهرمانی، نسرین (۱۳۹۰). رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی دولتی شهر شیراز. فصلنامه بیمارستان، ۱۰ (۳).

*******************************

https://lszapi.com/ (https://lszapi.com)

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت − پنج =

0