پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990

نام پرسشنامه : پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه رفتار رانندگى منچستر (MDBQ): در سال ۱۹۹۰ و در ساختمان روانشناسى دانشگاه منچستر، به وسيله ريسن و همكارانش تنظيم و تدوين شد. اين مقياس كه در كشورهاى مختلف مانند انگلستان، استراليا، چين و فنلاند اجرا و اعتباريابى شده است. اين پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است و در يك طيف ليكرتى ۱ تا ۵ درجه بندى مى شود. سوالات در دو جنبه با يكديگر فرق دارند؛ يكى در نوع رفتار و ديگرى در ميزان خطرى كه آن رفتار براى ديگر رانندگان دارد. رفتارهاى ناهنجار شامل ۴ دسته هستند: خطاى سهوى، اشتباهات، تخلفات عمدى و تخلفات غير عمدى. این پرسشنامه  از مولفه هاى روانسنجى قابل قبولى برخوردار بود است. پاركر و ريسن (به نقل از عريضى و حقايق، ۱۳۸۸) در بررسى پايايى باز آزمايى ۸۰ نفر راننده و در يك فاصله هفت هفته اى، ضرايب همبستگى ۸۱/۰ را برای خطاها و ۷۵/۰ برای تخلفات به دست آورده اند. نتايج تحليل عامل اكتشافى (عريضى و حقايق، ۱۳۸۸) نشان داده كه هر ۴ عامل اين مقياس از ضرايب همسانى درونى زيادى برخوردارند. (لغزش ها: ۷۷/۰، اشتباهات ۸۱/۰ ، تخلفات عمدی ۸۶/۰ و تخلفات غیر عمدی ۶۵/۰).

منبع

عريضى، حميدرضا؛ حقايق، سيد عباس (۱۳۸۸). ويژگى هاى روان سنجى پرسشنامه رفتار رانندگى منچستر، فصلنامه پايش، سال نهم، شماره اول، صص ۲۱-۲۸٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت − 2 =

0