پرسشنامه رضایت شغلی آدکلا( ۲۰۱۱)

پرسشنامه رضایت شغلی آدکلا( ۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۷ سوال است.گریسون[۱] (۱۹۸۷) رضایت شغلی را به عنوان حالت احساسی مثبت تعریف می کند که از ارزیابی شخصی یا تجربه فرد نسبت به شغل نتیجه می شود. چاری[۲] و براولد[۳] (۲۰۱۷) رضایت شغلی را به عنوان یک واکنش فعال فردی نسبت به جنبه های خاص شغل تعریف می کنند.

سوالات با استفاده از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است و پاسخ دهندگان نظر خود با انتخاب یکی از مقیاس ها مشخص نموده اند. طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه در جدول  بشرح جدول زیر می باشد. یک نسخه از پرسشنامه در پیوست ۱ ارائه گردیده است. سوالات این پرسشنامه از پرسشنامه آدکلا( ۲۰۱۹) استفاه شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × یک =

0