پرسشنامه رضایت شغلی(بری فیلدورث ۱۹۵۱)

پرسشنامه رضایت شغلی(بری فیلدورث ۱۹۵۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی با طرح ۱۸ گویه مبتنی بر مدل (بری فیلدورث ۱۹۵۱) و بر اساس طیف نگرش سنجی لیکرت با پنج درجه کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس مؤلفه‌های مدل (بری فیلدورث ۱۹۵۱) به شرح جدول ۳-۲ می‌باشد.

جدول ۳-۲- مشخصات پرسشنامه

ردیف سؤالات متناظر در پرسشنامه شماره سؤال
۱ کلیه سؤالات ۳۳-۱۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + نوزده =

0