پرسشنامه رتبه بندی و تعيين اهميت نسبي موانع تأثيرگذار بر عملکرد صادراتی SMEs (بهزاد تکتاز ۱۳۹۲ )

پرسشنامه رتبه بندی و تعيين اهميت نسبي موانع  تأثيرگذار بر عملکرد صادراتی SMEs (بهزاد تکتاز ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از موانع بر اساس مطالعات لوندیو (۲۰۱۷) شناسایی و بمنظور  رتبه بندی هر یک از آنها،  پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان ۱۴۰ نفر از مدیران و خبرگان بنگاه های کوچک و متوسط که در این زمینه به عنوان صاحب نظر شناخته می شوند، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد.

در ضمن موانع شناسایی شده برای تحقیق فوق در جدول ۲-۳ نشان داده شده است.

جدول ۳-۲) موانع صادراتی SMEs (لوندیو، ۲۰۱۷)

طبقه موانع
موانع داخلی موانع اطلاعاتی –       اطلاعات محدود برای تعیین محل/ تحلیل بازارهای خارجی

–       داده های مشکل دار بازار بین المللی

–       مشکل شناسایی فرصت های کسب و کار خارجی

–       ناتوانی در تماس با مشتریان آنسوی مرزها

موانع کارکردی –       زمان مدیریتی محدود به پرداختن برای صادرات

–       پرسنل ناکافی/ آموزش ندیده ی صادرات

–       فقدان ظرفیت تولید اضافی برای صادرات

–       کمبود سرمایه جاری برای تدارکات مالی صادارت

موانع بازاریابی

 

محصول –       بی میلی در ساخت محصولات جدید برای بازارهای خارجی

–       لزوم انطباق سبک/ طرح محصول صادراتی

–       لزوم تحقق مشخصات / استانداردهای کیفیت محصول صادراتی

–       لزوم تحقق شرایط برچسب زنی / بسته بندی صادراتی

–       هزینه زیاد  تامین خدمات پس از فروش/ پشتیبانی

قیمت –       ناتوانی در پیشنهاد قیمت های رضایت بخش به مشتریان

–       دشواری انطباق قیمت های رقبا

–       مشکل تضمین تسهیلات اعتباری برای مشتریان خارجی

توزیع –       کانال های پیچیده توزیع خارجی

–       مشکل دستیابی به کانال های توزیع صادرات

–       دشواری در کسب نمایندگی خارجی معتبر

–       عدم حفظ کنترل روی دلالان خارجی

لجستیک –       مشکل تامین موجودی در بازارهای برون مرزی

–       عدم وجود امکانات انبار کردن در خارج

–       هزینه های اضافی بیمه / حمل و نقل

تبلیغ –       لزوم تنظیم فعالیت های تبلیغاتی صادرات
موانع خارجی موانع رویه ای –       اسناد و رویه های نا آشنای صادرات

–       ارتباط مشکل دار با مشتریان خارجی

–       جمع آوری کند پرداخت ها از خارج از کشور

موانع دولتی –       فقدان انگیزه ها و کمک دولت داخلی به صادرات

–       قوانین و مقررات نا مطلوب دولت داخلی

موانع کار –       نگرش ها / عادات مختلف مشتریان خارجی

–       رقابت شدید در بازارهای برون مرزی

موانع محیطی اقتصادی –       تضعیف/ بدتر شدن شرایط اقتصادی در خارج

–       ریسک های داد و ستد ارز خارجی

سیاسی- حقوقی –       عدم ثبات سیاسی در بازارهای خارجی

–       قوانین و مقررات سختگیرانه کشور خارجی

–       موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بالا

فرهنگی- اجتماعی –       شیوه های ناآشنای کسب و کار خارجی

–       خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مختلف

–       تفاوت های زبان کلامی و غیر کلامی

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − 7 =

0