پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳

نام پرسشنامه : پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران ۱۹۸۳

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس روابط والد-فرزندی: نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، مورلند و شوبل[۱] (۱۹۸۳) با هدف سنجیدن کیفیت روابط والد-فرزند ساخته شده است (ثنایی ذاکر، ۱۳۷۹). این مقیاس یک ابزار ۲۴ سوالی برای سنجیدن نظر نوجوانان و جوانان (حتی خردسالان) درباره رابطه آنها با والدینشان است. این مقیاس دو صورت دارد، یکی برای سنجیدن رابطه فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه فرزند با پدر. که در پژوهش حاضر از صورت فرزند-مادری استفاده شده است. این مقیاس با ضریب آلفای ۸۹/۰ تا ۹۴/۰ برای خرده مقیاس­های مربوط به پدر و نیز آلفای کلی ۹۶/۰ و ضرایب آلفای ۶۱/۰ (همانندسازی) تا ۹۴/۰ برای خرده مقیاس های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی ۹۶/۰ از همسانی درونی عالی برخوردار است (به نقل از پرهیزگار، محمودنیا و محمدی، ۱۳۸۸).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] Fine, Moreland & Schwbel

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 5 =

0