پرسشنامه رابطه كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت بانكها( مدل هان بک سانگ)

پرسشنامه رابطه كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت بانكها( مدل هان بک سانگ)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سؤالات به صورت بسته بوده است.بخش اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات عمومی مشتریان بانک ها است. بخش دوم به منظور سنجش متغيرهاي مستقل وابسته از سؤالات طيف نقطه ليكرت استفاده شده است. در این تحقیق از مدل تحلیلی  ۴ بعدی هان بک سانگ استفاده شده است ،که دارای ابعاد :۱- امنیت شبکه
۲- سهولت استفاده ودسترسی آسان ۳- قابلیت اعتماد و اتکا ۴- پاسخگویی به مشتریان که به عنوان متغییر‌های مستقل این تحقیق می باشند وشهرت واشتهار بانکها به عنوان متغییر تعدیل گر می باشد و  مهمترین متغییر این تحقیق رضایت مشتریان می باشد که متغییر وابسته ما بشمار می آید

از سؤال ۱ تا ۶ مربوط به متغیر تعدیل گر، شهرت سازمانی  است.

سؤالات ۷ تا ۱۱ مربوط به امنیت مي‌باشد.

سؤالات ۱۲ تا ۱۴نيز مربوط به پاسخگویی مي‌باشد.

سؤالات ۱۵ تا ۱۸ نيز مربوط به سهولت استفاده و دسترسی آسان  مي‌باشد.

سؤالات ۱۹ تا ۲۳ نيز مربوط به قابلیت اعتماد مي‌باشد.

سؤالات ۲۴ تا ۳۰ نيز  مربوط به رضایتمندی مشتریان است.

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + یک =

0