پرسشنامه درگیری مشتری ( مشایخی ۱۳۹۰)

پرسشنامه درگیری مشتری ( مشایخی ۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و توسط ) مشایخی ۱۳۹۰ (ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

جدول ۱-۳ :توزیع پرسشهای بررسی رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

شماره پرسشها تعداد پرسشها شاخصها عناصر مرتبطه درگیری
 

۳-۲-۱

 

۳

میزان توجه و احساس علاقه ای که

فرد به یک طبقه محصولی دارد .

 

۱-علاقه

 

۵-۴

 

۲

مطلوبیت حاصله از مصرف محصول  

۲-احساس لذت

 

۷-۶

 

۲

درجه تطابق محصول با ویژگی های

فردی و اجتماعی مصرف کننده

 

۳-ابعاد نشانه ای

 

۹-۸

 

۲

احتمال ادراک شده وقوع نتایج

نامطلوب

 

۴-احتمال ریسک

 

۱۲-۱۱-۱۰

 

۳

اهمیت ادراک شده از نتایج نامطلوب

در اثر انتخاب نادرست

 

۵-اهمیت ریسک

 …

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − دوازده =

0