پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مشتمل بر ۱۰ سؤال می باشد که به صورت مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم نمره۱، مخالفم نمره۲، نظری ندارم نمره۳، موافقم نمره۴، کاملاً موافقم نمره۵) است.

جدول۲-۳) تعداد سؤالات و مؤلفه های هریک از پرسشنامه ها

پرسشنامه مؤلفه ها تعدادسؤالات شماره‌ی سؤالات
درگیری شغلی ____ ۱۰ ۳۴-۲۵

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + هفت =

0