پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلیMSLQ

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلیMSLQ

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصي

که حاوي سوالات اطلاعات فردي مثل : تحصیلات والدین وشغل والدین مي باشد، در مجموع داراي ۲ سوال است.

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان از خرده مقیاس هشت گویه ای خودکارآمدی تحصیلی که از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیریMSLQ برگرفته شده است، استفاده شده است. این خرده مقیاس شامل هشت گویه است که دانش آموزان براساس یک پیوستار پنج درجه ای از نوع لیکرت به آن پاسخ دادند.

مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی دانش آموزان به وسیله میانگین نمرات(معدل) دانش آموزان در کلیه دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بررسی شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + شش =

0