پرسشنامه خطرپذيري نوجوانان ايراني(IARS) محمدي زاده واحمدآبادي(۱۳۸۷)

پرسشنامه خطرپذيري نوجوانان ايراني(IARS) محمدي زاده واحمدآبادي(۱۳۸۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه توسط محمديزاده و احمدآبادي(۱۳۸۷) براي سنجش خطرپذيري در نوجوانان ايراني تدوين يافته است.تعداد۳۸ سئوال پرسشنامه براي سنجش رفتارهاي پرخطر ازقبيل رانندگي (۶ سوال)،خشونت(۵ سوال)، سيگاركشيدن(۵ سوال)،مصرف lوادمخدر(۸ سوال)، مصرفالكل(۶ سوال)،رابطه بارفتارجنسي وگرايش به جنس مخالف (۸ سوال)،به كاربرده ميشود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + 1 =

0