پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986

نام پرسشنامه : پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاسهای «حمایت اجتماعی- دوستان» و « حمایت اجتماعی- خانواده» دو پرسشنامۀ ۲۰ سوالی برای سنجش میزان ارضاء انسان از حمایت دوستان و خانواده است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبکۀ دوستان انسان از شبکۀ خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبکۀ دوستان در مقایسه با خانواده ، مستلزم کارآیی اجتماعی بیشتری است.

این تفاوت تا حدی به این علت است که آدمها شبکۀ خانواده را حق طبیعی خود می دانند، حقی که با تولد به آنها تعلق می گیرد. پرسشهای این ابزار سنجش از یک خزانۀ ۸۴ سوالی با توجه به میزان همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب شده است. تحلیل عاملی نشان می دهد که هر یک از این ابزار ها حیطۀ مخصوص به خود را می سنجد.

هنجارها
داده های هنجاری از یک نمونه ۲۲۲ نفری (با میانگین سنی ۱۹ سال) دانشجویان دورۀ کارشناسی روانشناسی استخراج شده است. میانگین و انحراف استاندارد مقیاس دوستان و مقیاس خانواده به ترتیب ۱۵/۱۵ (۰۸/۵ = SD ) و ۴۰/۱۳ (۸۳/۴= SD ) است.

اعتبار
هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب آلفای ۹۰/۰ از هماهنگی درونی فوق العاده ای برخوردارند. داده های مربوط به اعتبار مبتنی بر ۲۰ سوال اصلی مقیاسهای قبل از تفکیک حمایت خانواده و حمایت دوستان است. آلفای نهایی برای «مقیاس حمایت اجتماعی خانواده» بین ۸۸/۰ تا ۹۱/۰ و برای « مقیاس حمایت اجتماعی دوستان» بین ۸۴/۰ تا ۹۰/۰ است. (سیاح سیاري، حسین شاهی و رنجگر، ۱۳۸۹).

روایی
هر دو مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همزمان خوبی برخوردارند. نمرات مقیاس ها با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. نمرات « مقیاس حمایت اجتماعی دوستان» با مدت زمان عضویت فرد در شبکۀ اجتماعی و میزان متقابل بودن رابطه قابل پیش بینی بود. «نمرات مقیاس حمایت اجتماعی خانواده» با حمایت محسوس و نا محسوس اعضای خانواده قابل پیش بینی بود. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس ها با شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنادار بود. تفاوت آزمونهایی که در مقیاسهای حمایت اجتماعی نمرات بالا یا پایین داشته در بی پرده گویی کلامی متفاوت بود؛ تفاوتی که روایی ابزار را برای گروه های شناخته شده تایید می کرد. نمرات گروه های نمونۀ بالینی و غیر بالینی نیز در هر دو مقیاس متفاوت بود.

نمره گذاری

گزینه های هر دو مقیاس خانواده و دوستان عبارت از «بله»، «خیر» و «نمی دانم»است.
نمرۀ «نمی دانم» در هر دو مقیاس صفر است. در مقیاس حمایت دوستان نمرۀ پاسخ «خیر» به سوالات ۲، ۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و۲۰ مساوی ۱+ است. برای بقیه سوالات آن نمرۀ پاسخ «بله» مساوی ۱+ است. در مقیاس حمایت خانواده دوستان نمرۀ پاسخ «خیر» سوالات ۳، ۴، ۱۶، ۱۹ و ۲۰ مساوی ۱+ است، و برای بقیه سوالات آن نمرۀ پاسخ «بله» مساوی ۱+ است. دامنۀ نمرۀ کل سوالات هر دو مقیاس خانواده و دوستان بین ۰ تا ۲۰ است. نمرۀ بالا به منزلۀ حمایت اجتماعی بیشتر از نظر پاسخ دهندگان است.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0