پرسشنامه حس تعلق مکانی( آناهیتا نظامی ۱۳۹۳ )

پرسشنامه حس تعلق مکانی( آناهیتا نظامی  ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته برنامه¬ریزی توسعه منطقه¬ای

برای حس­تعلق­مکانی سه بُعد عاطفی(تعلق­مکانی به عنوان احساس و عاطفه)، شناختی(تعلق مکانی به عنوان ادراک و شناخت)، رفتاری(تعلق­مکانی به عنوان رفتار) را در نظر گرفتیم و برای سنجش این متغیر گویه­های زیر در قالب طیف لیکرت طراحی شده­اند.

متغیر حس ­تعلق­ مکانی در قالب ۱۲ گویه با پنج گزینه، کاملاً مخالف، مخالف، نظری­ندارم، موافق و کاملاً موافق ارائه گردید. کدگذاری پاسخ­ها در گویه­ها بدین ترتیب است: گزینه کاملاً موافق  ۵، موافق  ۴، نظری­ندارم ۳، مخالف ۲ و کاملاً مخالف ۱٫                                                سطح ­سنجش این متغیر فاصله­ای و دامنه مجموع نمرات بین ۱۲ تا ۶۰ می­باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 7 =

0