پرسشنامه جهت¬گيري ديني (خليليان گورتاني و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه جهت¬گيري ديني (خليليان گورتاني و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته  پژوهش علوم اجتماعي

در پژوهش حاضر جهت سنجش انواع جهت­گيري ديني از مقياس جهت­گيري ديني که شامل سکولاريسم(۱۰ گویه)، پلوراليسم(۱۴گويه)، بنيادگرايي(۱۰گويه)، دروني(۲گويه)، بيروني(۲گويه)، معرفت­انديش(۲گويه)، تجربت انديش(۲گويه)، مصلحت­اندیش (۲گويه)، اين جهاني(۲گويه) و آن جهاني(۲گويه) که به صورت محقق ساخته است، استفاده شده است.

متغير جهت­گيري ديني به وسيله  ۴۸ گويه و در قالب ۱۰نوع جهت­گيري ديني با استفاده از گويه¬هاي محقق ساخته خليليان۱۳۹۳, در قالب طيف پنج قسمتي ليکرت(کاملاً موافق، موافق، بي¬نظر، مخالف و کاملاً مخالف) سنجيده شده است. انواع جهت­گيري ديني همراه با تعداد گويه آنها در جدول زير آمده است.

 

متغير

تعداد گويه  

متغير

تعداد گويه
جهت­گيري ديني سکولاريسم ۱۰ جهت­گيري ديني آن جهاني ۲
جهت­گيري ديني پلوراليسم ۱۴ جهت­گيري ديني اين جهاني ۲
جهت­گيري ديني بنيادگرايي ۱۰ جهت­گيري ديني معرفت­انديش ۲
جهت­گيري ديني دروني ۲ جهت­گيري ديني مصلحت­انديش ۲
جهت­گيري ديني بيروني ۲ جهت­گيري ديني تجربت­انديش ۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + 10 =

0