پرسشنامه توانمندی زنان ( کریمی ۱۳۹۲)

پرسشنامه توانمندی زنان ( کریمی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه توانمندی که برخی سؤالات محقق ساخته )کریمی و همکاران ۱۳۹۲ (و برخی از پرسشنامه ایست که گاپتا[۱] و سریواتاوا[۲] در مقاله‌ی خود به نام ابعاد توانمندسازی زنان استفاده کرده اند.

۴-۲- فهرست متغير وابسته (توانمندی زنان) و گويه‌هاي مربوطه

متغیر شماره پرسشنامه متناظر
مشارکت در تصمیم گیری ۱۵
دسترسی و کنترل بر منابع دیگر ۱۶تا۱۹
تحرک ۲۰
امنیت ۲۱و۲۲
آگاهی جنسیتی ۲۳و ۲۴

توانمندی: افزایش امتیازها و توانایی‌های افراد و گروه‌های مخنلف، به منظور درگیر شدن، نفوذ یافتن در، و پاسخ‌گو کردن نهادهایی است که بر آنان تأثیرگذار است (کبیر و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۵۵). این متغیر با استفاده از طیف لیکرت ۵گزینه ای و با ۴۴ گویه سنجیده می‌شود.

 …

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + سیزده =

0