پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون_گلاسر

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون_گلاسر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این آزمون داراي پنج آزمون فرعی است. که ما از سه آزمون بهره گرفته ایم. که مجموعاً شامل ۱۶ سوال بود.

دستورالعمل: استنباط، نتیجه اي است که فرد از پدیده هاي به وقوع پیوسته به دست می آورد. مثلا اگر چراغهاي خانه اي روشن باشد و از داخل خانه صداي موسیقی شنیده شود، شخص می تواند استنباط کند که احتمالا کسی در خانه است. این استنباط می تواند درست یا نادرست باشد مثلا ممکن است اهل خانه هنگام بیرون رفتن، چراغها و رادیو را خاموش نکرده باشند.

در این آزمون هر تمرین با عبارتی شروع می شود که لازم است صحیح در نظر گرفته شود. بعد از هر عبارت چند استنباط ممکن  (نتایجی که هر فرد می تواند از عبارت ارائه شده، برداشت کند) آورده شده است. هر استنباط را بررسی کرده و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کنید. با توجه به توضیحات زیر، براي هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب علامت بگذارید.

استنباط صحیح : یعنی با توجه به مجموعه اطلاعات ارائه شده، احتمال آن از حد معقول بیشتر است.

استنباط احتمالا صحیح : یعنی بیشتر به نظر می رسد صحیح باشد تاغلط.

اطلاعات ناکافی است : یعنی از روي اطلاعات داده شده نمی توان گفت که آیا استنتاج بیشتر صحیح به نظر می آید یا غلط. به عبارتی اطلاعات داده شده براي قضاوت کافی نیست.

استنباط احتمالا غلط : یعنی بیشتر به نظر می رسد که غلط باشد تا صحیح.

استنباط غلط : به این خاطر که مطالب داده شده را بد تفسیر می کند یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب یا استنباطهاي صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0