پرسشنامه تعهد سازماني(Meyer and Herscovitch, 2001)

پرسشنامه تعهد سازماني(Meyer and Herscovitch, 2016)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

منظور از تعهد سازماني نمره‌ای است که هر يك از آزمودني‌ها در پرسش‌نامه استاندارد ۱۵ سوالي کسب می‌کنند. آيتم‌ها بر مقياس ۵ گزينه‌اي ليكرت است و مولفه‌هاي آن عبارت است از: تعهد عاطفي، تعهد مستمر، تعهد هنجاري (Meyer and Herscovitch, 2016).

جدول ۳-۳) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌هاي پرسش‌نامه
متغیرها ابعاد تعداد سوال شماره سوال
تعهد سازماني تعهد عاطفي ۵ ۲۰-۱۶
تعهد مستمر ۵ ۲۵-۲۱
تعهد هنجاري ۵ ۳۰-۲۶
۱۵ ۳۰-۱۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + 17 =

0