پرسشنامه تعالی سازمانی (EFQM ) معينی ۹۳-۱۳۹۲

پرسشنامه تعالی سازمانی  (EFQM ) معينی ۹۳-۱۳۹۲

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه تعالی  با۵ معیار و۳۲گویه به گونه ای که برای اندازه گیری ۵ معیار (رهبری، خطّ مشی و استراتژی، کارکنان (منابع انسانی )،  شراکت ها و منابع و فرآیندها) این پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ گویه است به گونه ای که گویه های ۱ تا ۶ مربوط به رهبری گویه های ۷ تا ۱۲مربوط به خطّ مشی و استراتژی،  گویه های ۱۳ تا ۲۰ مربوط به کارکنان و گویه های ۲۱ تا ۲۶ مربوط به شراکت ها و منابع و گویه های ۲۷تا ۳۲ مربوط به فرآیند هاست.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 − شش =

0