پرسشنامه تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن (۲۰۰۴)

پرسشنامه تسهيم دانش واندن هوف و وان وينن  (۲۰۱۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت اندازه‌گيري تسهيم دانش ، از پرسشنامه‌اي که توسط واندن هوف و وان وينن[۱] (۲۰۱۷) طراحي شده بود ، پس از اعمال تغييرات لازم با توجه به جامعه آماري ، توسط پژوهشگر استفاده گرديد. اين پرسشنامه مشتمل بر ۲ مؤلفه (اهداي دانش و گردآوري دانش ) بوده که از ۱۰ سؤال در طيف ۵ درجه ليکرت (کاملاً موافقم ، موافقم ،‌ تا حدودي موافقم ، مخالفم و کاملاً مخالفم ) تشکيل شده است . ضريب پاياي اين پرسشنامه در پژوهش واندن هوف و درايدر[۲] (۲۰۱۷) براي مؤلفه هاي گردآوري دانش و اهداي دانش به ترتيب ۷۸/۰ و  ۸۵/۰ گزارش شده است .

جدول ۳-۶ : تناظر سؤالات پرسشنامه تسهيم دانش

مؤلفه ها تعداد سؤال ها شماره سؤال ها
اهداي دانش ۵ ۱ الي ۵
گردآوري دانش ۵ ۶ الي ۱۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 16 =

0